Vyberte stránku

Petice proti rozšiřování skládky Motol

Motolská skládka se má na severní straně rozšiřovat o dalších 10 % celkové plochy, což je rozloha zhruba TŘECH fotbalových hřišť. Tímto krokem se přiblíží o několik desítek metrů k ulicím U Boroviček a Na Břevnovské pláni a zasáhne i les. Na skládce se nachází okolo 10 milionů tun NEZNÁMÉHO odpadu a 2 miliony tun by po rozšíření byly rozmístěny do okolí. Po důkladném nastudování všech materiálů s tímto krokem zásadně nesouhlasíme.

Našim cílem je bezpečnost občanů žijících v okolí skládky, ať už jsou z Prahy 5, 6, 13 nebo 17, a také bezpečnost budoucích návštěvníků. Rozšíření skládky by mohlo zhoršit stav povrchových vod Motolského potoka a zvýšit už tak několikanásobně překročené limity kontaminace podzemních vod (dle Vyhl. 5/2011 Sb.). To by mohlo mít dalekosáhlé důsledky na okolní přírodu i zdraví občanů.

Nejsme si jistí, jaká překvapení nás na nové ploše skládky mohou čekat, jelikož nikdo neví, co všechno se na ni za dob starosty Jančíka z ODS vozilo. Co víme téměř jistě je to, že zúžený pás lesa dlouho nevydrží a že by na skládce zůstalo mnohem více odpadů, včetně těch nebezpečných. Jejím rozšířením o rozlohu tří fotbalových hřišť se sice mohou snížit náklady na „sanaci“, ale zároveň se daleko méně materiálu prozkoumá a odveze, včetně nebezpečných odpadů. Současnou rozlohu skládky monitorujeme několik let, takže máme i dostatek informací o jejím chování na stávajícím půdorysu.

S rozšířením skládky navíc souvisí i reálné nebezpečí, že dojde k dalšímu navážení. Máme informace, že toto prosazují někteří zastupitelé Prahy 5.

Ze závěrečné zprávy monitoringu podzemních vod na skládce Motol (leden 2020 až duben 2021) dle Vyhl. 5/2011 Sb.:

„Z výsledků kvalitativních rozborů podzemních vod z vrtů HG1 až HG6 dle Vyhl. 5/2011 Sb. byly překročeny limity: amonných iontů až 10x, síranů, chloridů, fluoridů, CHSK-Mn 1-6x, některé z toxických kovů (As, Cd, Hg, Mn, Ni,Co), jejichž obsahy byly vyšší o 1 až 2 řády. Vybrané kvalitativní parametry povrchových vod Motolského potoka, jako sírany, chloridy, rozpuštěné látky sušené, benzo[a]pyren, fluoranthen, pyren, suma PCB, uhlovodíky C10-C40, toxické kovy (Cd, Hg, Ni), v profilu Motolský potok pod a nad skládkou překračují legislativní požadavky 1 až 2 krát.“

CO CHCEME:
Jsme pro takovou variantu sanace motolské skládky, která nepůjde za hranice jejího současného půdorysu. Tím odlehčíme zdejšímu životnímu prostředí od odpadů a problém tak jen „nezředíme“ jeho roztažením z 22 ha na 24 ha.

PROSÍM PODEPIŠTE NAŠI PETICI

TEXT PETICE

My, občané Prahy 5, jsme pro zachování současného půdorysu motolské skládky a za zachování pásu lesa podél severní strany skládky (pozemek č. 433/1 určený k plnění funkcí lesa). Stop jejímu rozšiřování!
Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 8, odst. c se obracíme se na starostku MČ Praha 5, Radu a Zastupitelstvo MČ Praha 5 a Magistrát hl. města Praha s požadavkem, aby skládka Motol byla sanována způsobem, který nepovede k jejímu dalšímu rozšiřování.
Za petiční výbor: Milan Vrkoč, Monika Shaw Salajová, Svatopluk Bartoň

My, níže podepsaní občané MČ Praha 5, se svým podpisem připojujeme k požadavkům petice. Petici stvrzujeme svými podpisy.

Zapomněli jsme na něco?

Napište nám.

Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook